Quản lý thời gian là gì? Cần làm gì để quản lý thời gian?

là gì? có nghĩa là kiểm soát tốt hơn cách bạn sử dụng thời gian và đưa ra những quyết định sáng suốt về cách bạn sử dụng nó.

Để quản lý thời gian tốt hơn, chúng ta cần đặt câu hỏi:

- Chúng ta đang cố gắng đạt điều gì?

- Những gì cản trở ta đạt đến điều đó?